Werk voor arbeidsbeperkten

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Succesvolle cursus ‘Meedoen kun je leren’ (Gemeente Westerveld, 2018)

Gemeente Westerveld is de eerste Nederlandse gemeente die een cursus inzet om mensen met een beperking te leren hoe ze mee kunnen blijven doen. Met hulp Inge en Coen Vuijk van ...

Persbericht / Nieuwsbericht

Functieprofielen voor mensen met een arbeidsbeperking (Aanjaagteam 25000 banen, 2017)

Veel werkgevers uit de sectoren overheid en onderwijs gingen de afgelopen jaren aan de slag met inclusief werkgeven: werkgelegenheid bieden aan werkzoekenden met een (arbeids)b...

Overig type

waardering

Moerdijk gaat aan de slag met arbeidsbeperkten (Gemeente Moerdijk, 2017)

De West-Brabantse gemeente Moerdijk heeft conform de richtlijn voldoende medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst. Maar de gemeente wil zelf het goede voorbeeld geve...

Persbericht / Nieuwsbericht

waardering

Voorbeeld formeel aanstellingsbesluit Meppel (Gemeente Meppel, 2016)

Gemeenten hebben een groot aantal mensen met een afstand de arbeidsmarkt aangenomen in de afgelopen periode en gebruiken hiervoor  deze aanstellingsbrief.

Formulier

Discussienota garantiebanen (Gemeente Katwijk, 2016)

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet ziet op (arbeids)participatie voor iedereen en richt zich daarbij specifiek op doelgroepen die op (grote) afstan...

Beleidsnota

Minder werkdruk door assistent-secretaresse (Gemeente Utrecht, 2016)

De hoge werkdruk van de secretaresses bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht leidde in het verleden regelmatig tot ziekteverzuim. Door werk over te...

Projectbeschrijving

Leerwerkplekken in gemeentekantoor (Gemeente Sliedrecht, 2016)

De gemeente Sliedrecht start op 1 januari 2017 met het aanbieden van kleinschalige dagbesteding met leerwerkplekken in het gemeentekantoor van Sliedrecht. Hiervoor ondertekende...

Persbericht / Nieuwsbericht

Wet banenafspraak (Gemeente Goes, 2016)

Wat je van organisaties en bedrijven vraagt, moet je zelf ook doen. Daarom is de gemeente Goes gestart met een traject om in onze organisatie te kijken of we geschikte werkplek...

Plan van aanpak

waardering

Implementatie Wet banenafspraak & quotum arbeidsbeperkten (Hogeschool van Amsterdam, 2016)

  De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is in 2015 aangenomen. De banenafspraak is tot stand gekomen als onderdeel van het Sociaal akkoord van april 2013 en is ...

Overig type

waardering

De participatie van mensen met een arbeidsbeperking binnen de DCMR (DCMR Milieudienst Rijnmond , 2016)

  Door de komst van de participatiewet hebben overheid en werkgevers de wettelijke verplichting om 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De DCMR ...

Overig type

waardering

De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten: garantie op een baan met garantiebaan? (Universiteit Utrecht , 2016)

  In deze scriptie zal worden nagegaan of de voorwaarden die gesteld worden aan de garantiebanen een belemmering vormen om de doelstellingen van de Pw te realiseren. De W...

Overig type

Voorbeeld formeel aanstellingsbesluit (Gemeente Amsterdam, 2016)

De gemeente Amsterdam heeft een groot aantal mensen met een afstand de arbeidsmarkt aangenomen in de afgelopen periode en gebruiken hiervoor verschillende (aanstellings-)brieven

Formulier

Inclusief werkgeverschap en sociaal opdrachtgeverschap (Gemeente Zwolle, 2016)

Gemeente Zwolle neemt als werkgever verantwoordelijkheid om de arbeidsparticipatie van mensen met een functionele arbeidsbeperking in haar organisatie te vergroten. D...

Beleidsnota

Juridische- en procesaspecten van garantie - participatiebanen (Gemeente Westland, 2016)

  Gemeente Westland heeft de juridische aspecten rondom de Garantie/participatiebanen in beeld gebracht en de noodzakelijke administratieve processen voor indie...

Overig type

waardering

Vacatures garantiebanen (Gemeente Purmerend, 2016)

Een beschrijving van functies bij de gemeente Purmerend  die speciaal gecreëerd zijn voor kandidaten die behoren tot de doelgroep van de garantiebanen.  {WSW, WS...

Overig type

Onbeperkt ondernemen: inspiratie voor werkgevers (SBCM, 2016)

Wat kunnen medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt betekenen voor een bedrijf?  Op de website  www.onbeperktondernemen.com kunnen werkgevers zien dat deze in ...

Website

Aanpassing arbeidsvoorwaardenregeling op Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Gemeente Middelburg, 2015)

De gemeente Middelburg heeft de Arbeidsvoorwaardenregeling aangepast in verband met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.  Om de instroom van deze doe...

Verordening

Afspraak garantiebanen Zoetermeer (Gemeente Zoetermeer, 2015)

Het College van Arbeidszaken en de commissie Werk & Inkomen van de VNG roepen de gemeentelijke werkgevers op om nog dit jaar samen 630 extra banen te creëren voor mensen me...

Overig type

Arbeidsbeperking, hoe werkt dat? (Gemeente Amsterdam, 2015)

Het Amsterdamse projectteam 'Arbeidsbeperkten aan het werk' liet een folder voor het management maken met informatie over de verschillende mogelijkheden om iemand met een arbei...

Folder

waardering

Meer banen voor meer mensen (Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, 2015)

Het WSP biedt één loket, waar werkgevers terecht kunnen met vragen over onder andere de werving van personeel, informatie over wet- en regelgeving, begeleiding van mensen met e...

Folder, Website

WERKtop Den Haag levert ruim 2.300 werk- of stageplekken op (Gemeente Den Haag, 2015)

Op de WERKtop in Den Haag zijn gemeente Den Haag en een coalitie van 30 verschillende werkgevers overeengekomen dat er in Den Haag 495 betaalde banen bij komen. Dankzij dit Haa...

Persbericht / Nieuwsbericht

Hoorn werkt aan werk (Gemeente Hoorn, 2015)

De gemeente Hoorn gaat zich als werkgever samen met collega's van WerkSaam Westfriesland inzetten voor mensen met een arbeidsbeperking. Via functiecreatie of jobcarving gaat ge...

Persbericht / Nieuwsbericht, Projectplan

Realisatie Garantiebanen (Gemeente Haarlem, 2015)

Het Rijkskabinet heeft met werkgevers- en werknemersbonden in april 2013 een sociaal akkoord gesloten om 125.000 extra banen, zogeheten Garantiebanen, te realiseren voor person...

Beleidsnota

waardering

Administratief medewerkers HRM en Servicedesk (Gemeente Haarlem, 2015)

De gemeente Haarlem heeft twee functies in het kader van de banenafspraak gecreëerd. De functies zijn ondersteuningsgericht op licht administratieve werkzaamheden rond ver...

Overig type


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1086 praktijkvoorbeelden beschikbaar