Herindeling Westerkwartier 2019

Samenvoeging van Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en een deel van het grondgebied van Winsum  
Gemeente(n):Gemeente Grootegast (< 15.000 inwoners), Gemeente Leek (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Marum (< 15.000 inwoners), Gemeente Winsum (< 15.000 inwoners), Gemeente Zuidhorn (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2019
Onderwerpen:Herindeling
Type(s):Website

 

Op initiatief van Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) en de provincie Groningen is de samenwerking in gemeentelijke clusters in 2012 onderzocht. Vervolgens heeft de Visitatiecommissie 'Bestuurlijke Toekomst Groningen', de commissie Jansen, provinciebreed onderzoek gedaan naar de bestuurlijke toekomst van de Groninger gemeenten. Dit heeft geresulteerd in het rapport 'Grenzeloos Gunnen'.
De vier gemeenteraden in het Westerkwartier hebben in mei 2013 het rapport 'Grenzeloos Gunnen' besproken. De gemeenten hebben grote opgaven onder meer op het gebied van sociaal domein, economie en werkgelegenheid. Deze vragen om een grotere bestuurskracht en vormen de inhoudelijke aanleiding voor een herindeling. De gemeenten in het Westerkwartier zien de noodzaak tot herindeling en hebben hier alle vier een raadsbesluit over genomen in november 2015. De beoogde herindelingsdatum is 1 januari 2019.

 

Het herindelingsadvies is een bewerking van het herindelingsontwerp dat op 16 januari 2017 door de gemeenteraden van Grootegast, Leek, Marum, Winsum en Zuidhorn is vastgesteld.
Het doel van dit document is tweeledig.
1. Aan de hand van een strategische visie stellen wij onze inwoners in staat om kennis te maken met de nieuwe gemeente Westerkwartier.
2. Het herindelingsadvies vormt de tweede formele stap in het herindelingsproces. Een aantal vaste elementen komt in het advies tot uitdrukking, waarmee het de toetssteen vormt voor achtereenvolgens het college van Gedeputeerde Staten, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Ministerraad en de beide Kamers der Staten-Generaal, die allen vanuit een eigen rol het herindelingsadvies zullen beoordelen.

 

Beschrijving

Het herindelingsadvies gaat in op de aanleiding voor de herindeling en welk proces daaraan vooraf is gegaan. Daarnaast worden de argumenten voor de herindeling beschreven. Er wordt een beeld geschetst van de huidige gemeenten. Vervolgens komen de grenzen van de nieuw te vormen gemeente aan bod. Er is sprake van een wijziging ten opzichte van de huidige gemeentelijke buitengrenzen; de voormalige gemeente Ezinge (thans gelegen in de gemeente Winsum) wordt aan de nieuw te vormen gemeente
Westerkwartier toegevoegd. Het Reitdiep vormt daarbij de gemeentegrens met de nieuw te vormen gemeente Hogeland.
Kern van het herindelingsadvies vormt de strategische visie. Daarin wordt weergegeven hoe de gemeente Westerkwartier eruit zal zien.

 

De gemeente Winsum neemt een bijzondere positie in bij dit herindelingsadvies. Winsum gaat voor het grootste gedeelte op in de ook per 1-1-2019 nieuw te vormen gemeente Hogeland. Het gedeelte dat naar het Westerkwartier gaat is relatief klein. De gemeente Winsum is daarmee formeel participant in de herindeling van het Westerkwartier, maar de focus van de gemeente Winsum (qua visie- en beleidsontwikkeling) ligt bij de gemeente Hogeland. De nadruk in dit advies ligt op sommige onderdelen dan ook meer op de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn, dan op de gemeente Winsum.

 

 

Reageer!

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !
 

©VNG 2019
Deze samenvatting is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door gemeenten. Verstrekking aan anderen is alleen toegestaan met toestemming van de VNG (070-3738020 / informatiecentrum@vng.nl).