Burgerparticipatie - beleid

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Kun je beleid maken mét je bewoners in plaats van vóór je bewoners? (Gemeente Almere, 2018)

Aangezien de stad geroemd wordt door het vele groen - vooral door de bewoners - is nieuw beleid daarover een gevoelig onderwerp. Maar de ambtenaren die zich over deze materie b...

Plan van aanpak

Burgerbegroting Alblasserdam 2018 (Gemeente Alblasserdam, 2017)

'Samen doen!' is het thema van de Samenlevingsagenda. Het college wil samen met de inwoners aan projecten werken. Deze Burgerbegroting maakt in één oogopslag duidelijk welke am...

Website

Stadadviseert (Gemeente Groningen, 2016)

De gemeente Groningen kiest voor een netwerkbenadering voor de advisering in het sociale domein. De drie decentralisaties op het gebied van de Wmo, Jeugd en participatie zijn a...

Beleidsnota, Persbericht / Nieuwsbericht, Video/film

Burgerparticipatieverordening Katwijk (Gemeente Katwijk, 2016)

Verordening inzake de wijzen waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding en de uitvoering van gemeentelijk beleid worden betrokken. De burgerparticipatieverorden...

Verordening

Nota actief burgerschap (Gemeente Roermond, 2016)

De gemeente wil de samenleving meer laten participeren in oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en wil daarmee ruimte en verantwoordelijkheid aan de samenleving geven....

Presentatie

Actieplan Burgerparticipatie 2016-2020 (Gemeente Den Haag, 2016)

Burgerparticipatie is een speerpunt in het coalitieakkoord 'Vertrouwen op Haagse Kracht'.Dit actieplan is het resultaat van een breed participatief proces waaraan bewoners, (so...

Beleidsnota

waardering

Whole scale change in het sociaal domein (Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten, 2015)

Op 12 februari 2015 organiseerde de VPNG een bijeenkomst over Whole Scale Change en de manier waarop het van grote waarde kan zijn voor managers die te maken hebben met complex...

Presentatie

waardering

Naar een nieuwe verhouding tussen burger en overheid (Gemeente Staphorst, 2015)

In deze nota wordt getracht een goede Staphorster invulling te vinden van de participatiesamenleving. Een invulling waarin we ons allemaal kunnen vinden, die recht doet aan de ...

Beleidsnota

Oldebroek voor mekaar (Gemeente Oldebroek, 2014)

Oldebroek wil met bestaande en nieuwe manieren samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving in de gemeente. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gem...

Persbericht / Nieuwsbericht

Nota burgerparticipatie Renkum (Gemeente Renkum, 2013)

Met de nota burgerparticipatie wil de gemeente Renkum een bijdrage leveren aan een betere inrichting van burgerparticipatieprocessen, waarbij de gemeente  zelf i...

Beleidsnota

waardering

Allemaal burgers (Gemeente Wassenaar, 2013)

  Op verzoek van de gemeenteraad van Wassenaar heeft de werkgroep 'De betrokken burger' onderzoek gedaan naar de wijze  waarop de gemeente haar burgers meer dan...

Onderzoek

waardering

Burgerkracht in Alblasserdam (Gemeente Alblasserdam, 2013)

Alblasserdam koestert de betrokkenheid van de hechte dorpsgemeenschap die zij is en de gemeente onderneemt initiatieven om de contacten in wijken en buurten nog meer te bevorde...

Beleidsnota, Projectbeschrijving

Participatie in Tytsjerksteradiel (Gemeente Tytsjerksteradiel, 2013)

De gemeente Tytsjerksteradiel is aan de slag gegaan met het versterken van de burgerparticipatie. In dit kader heeft het college van burgemeester en wethouders de ver...

Beleidsnota, Persbericht / Nieuwsbericht, Website

waardering

Burgerparticipatie in Weststellingwerf (Gemeente Weststellingwerf, 2013)

De raad van Weststelingwerf is actief betrokken bij het maken van de nota 'Burgerparticipatie' van de gemeente. Naar aanleiding van de uitkomsten van een rapport van de rekenka...

Beleidsnota, Persbericht / Nieuwsbericht

Versterking en verbreding (Gemeente Utrecht, 2013)

De gemeente Utrecht wil beter aansluiten bij initiatieven uit de stad en Utrechters meer ruimte geven om initiatieven te realiseren. Daarnaast wil de gemeente &n...

Beleidsnota, Website

Inrichting Mathilde Wibautplein (Gemeente Gilze en Rijen, 2013)

De inhoud (thema, doel) Het doel is de inrichting van een plein / aanleg van een park in de nieuwbouwwijk Vliegende Vennen te Rijen. Het ontwerp zag er kort samengevat, als vo...

Projectbeschrijving

Kamper Kompas (Gemeente Kampen, 2013)

De gemeente Kampen is zich aan het voorbereiden op de komst van de nieuwe taken. Zelfstandig en gezamenlijk met betrokkenen. Ze hebben hierbij gekozen voor een unieke werkwijze...

Beleidsnota, Persbericht / Nieuwsbericht, Website

waardering

Participatie-instrument kans en kracht (Gemeente Haarlem, 2013)

De gemeente Haarlem wil in spelvorm met Haarlemmers in gesprek over het oplossen van zorg- en hulpvragen. Waar ga je op zoek naar hulp als je het even niet redt? Wat heb j...

Persbericht / Nieuwsbericht

waardering

Burgerparticipatie in Diemen (Gemeente Diemen, 2013)

Doel van deze nota is dat landschap van burgerparticipatie te beschrijven, met name voor de beleids- en besluitvorming. De activiteiten die in Diemen op dat terrein al zijn ond...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1647 praktijkvoorbeelden beschikbaar