Burgerwerkgroep Zelfbeheer in Amsterdam

Gemeente(n):Gemeente Amsterdam (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2013
Onderwerpen:Burgerparticipatie - projecten burgerkracht
Type(s):Projectbeschrijving
Waardering:waardering (1 waardering)

 

In de periode januari-februari 2013 heeft de burgerwerkgroep zelfbeheer Noord zich gebogen over de gewenste inhoud van convenanttekst voor samenwerking met het stadsdeel. Dit deed zij op uitnodiging van de stadsdeelraad Noord. Daarbij werd zij op waardevolle wijze ondersteund door verschillende ambtenaren.
 
De werkgroep bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van diverse (bestaande en voorgenomen) zelfbeheerinitiatieven en komt voort uit de door de deelraad georganiseerde burgeravond over zelfbeheer. Zij biedt de stadsdeelraad en het stadsdeelbestuur de volgende handvatten aan voor een gezamenlijk convenant zelfbeheer tussen burgers en stadsdeel.

Een dergelijk convenant is wenselijk omdat voor de ontwikkeling van zelfbeheer een andere rolverdeling, verwachtingspatroon en spelregels nodig zijn tussen burgers en overheid. Zo kan tot een nieuw samenspel in partnerschap worden gekomen. In dat geheel dient ook een duidelijke plaats te zijn voor de maatschappelijke waardering en betekenis zelfbeheeractiviteiten.

In de ontwikkeling die de werkgroep voor ogen staat vindt een verbinding plaats van de Noordse traditie en ervaringen, zoals met speeltuinverenigingen, met nieuwe maatschappelijke verschijnsels zoals de wijkondernemingen. Tevens vindt er in de ogen van de werkgroep een verbinding plaats tussen verschillende beleidsterreinen van het stadsdeel om zo invulling te kunnen geven aan een vitale gebiedsgerichte werkwijze.

 

Deze ontwikkeling is niet van vandaag op morgen afgerond. Een convenant vatten wij dan ook niet op als een blauwdruk, als wel als een routekaart voor die gezamenlijke ontwikkeling. We behandelen hier de uitgangspunten, de handvatten voor burgers om het 'heft in handen' te nemen en de verwachtingen ten aanzien van een 'meebewegende' overheid.

Per handvat is een toelichtende passage opgenomen waar de onderlinge argumenten worden weergegeven en de discussie en ervaringen van de deelnemers geproefd kunnen worden.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !