Sport en bewegen in Gouda 2022

Gemeente(n):Gemeente Gouda (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Sport
Type(s):Beleidsnota

 

Met kennis van het grote maatschappelijke belang van sport en bewegen en met betrokkenheid van het veld is deze nota Sport en Bewegen in Gouda 2022 opgesteld. De intrinsieke waarde van sport is daarbij nooit uit het oog verloren. Mensen sporten en bewegen immers eerst en vooral omdat ze daar plezier aan beleven.
De nota start met een terugblik op de prestaties die vanaf 2007 zijn geleverd na de inwerkingtreding van de nota Sportief Gouda 2008-2011.

 

Deze nota vormt de basis voor een nieuwe prestatiegerichte dienstverleningsovereenkomst met Sport Gouda, waarin nieuwe (financiële) kaders en (maatschappelijke) doelen worden vastgesteld. Met investeringen in diverse sportvoorzieningen (zowel renovaties als nieuwbouw) is de afgelopen jaren bereikt dat het kwaliteitsniveau van de voorzieningen op peil is gehouden en waar mogelijk is verbeterd. De afgelopen jaren is het bewustzijn gegroeid dat sportvoorzieningen ook van groot belang zijn bij het stimuleren van participatie en het verbeteren van de gezondheid van de Gouwenaars.
Vervolgens is in de nota het speelveld in beeld gebracht met onderscheid tussen de ontwikkelingen die de komende jaren van invloed zijn op sport en bewegen, de relatie met verwante beleidskaders en de financiële ruimte voor sport en bewegen. Sociaal maatschappelijke en sociaal economische ontwikkelingen, maar ook ontwikkelingen op het gebied van sportparticipatie, sportorganisatie en clustervorming en multifunctioneel gebruik van accommodaties zijn de komende jaren van grote invloed (kansen en bedreigingen!) op de rol van sport en bewegen in onze samenleving betrekking op:


1. Sport en bewegen in het sociaal domein.
2. Toekomstbestendig voorzieningenaanbod.
3. Vitale sportverenigingen.
4. Verdere verzakelijking rolverdeling gemeente en Sport Gouda.

 

Voor de periode 2017-2021 zijn, verdeeld over de 4 speerpunten, in totaal 16 acties uitgezet. In de vorm van een uitvoeringsagenda is in het afsluitende hoofdstuk een samenvattend overzicht gegeven met inzicht in fasering, initiatief (gemeente of Sport • Gouda) en of wel of niet sprake is van inzet middelen (personeel en financiën). 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !