Wmo 2015

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

De Wmo in Breda: integrale hulp op maat? (Gemeente Breda, 2018)

De Rekenkamer Breda heeft in de periode maart-november 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de hulp bij de zelfredzaamheid in Breda en hierbinnen de uitvoering van de Wet maatsch...

Beleidsnota

Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022 "Versterken van Veerkracht" (Gemeente Lansingerland, 2018)

Vanaf 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning bij de gemeente. Deze overheveling ging gepaard met bezuinigingen. Dit betekende dat gemeenten a...

Beleidsnota

Meedoen in Rheden: zoektocht in het sociaal domein (Gemeente Rheden, 2017)

Sinds ruim twee jaar geleden nagenoeg het complete sociaal domein naar de gemeenten werd geschoven, is integraliteit het toverwoord. Budgetten werden ontschot, muurtjes tussen ...

Overig type, Persbericht / Nieuwsbericht

Jaarplan formele en materiële controle Wmo Jeugdwet 2016 (Gemeente Buren, Gemeente Culemborg, Gemeente Geldermalsen, Gemeente Lingewaal, Gemeente Maasdriel, Gemeente Neder-Betuwe, Gemeente Neerijnen, Gemeente Tiel, Gemeente West Maas en Waal, Gemeente Zaltbommel, 2017)

In het gemeentelijk sociaal domein gaat na de decentralisaties aanzienlijk meer geld om dan voorheen. Het belang van rechtmatigheid is daarmee ook toegenomen. Nu de uitvoering...

Contract/overeenkomst

Stimuleren en ondersteunen (Gemeente Veenendaal, 2016)

Per 2015 is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo1 ) van kracht. De rol en taken van gemeenten op het gebied van ondersteuning van volwassen inwoners bij hun zelfre...

Beleidsnota

Afwegingskader gebruikelijke hulp Jeugdwet en Wmo (Peelgemeenten 6.1, 2016)

De verstrekking van een maatwerkvoorziening (Wmo) of individuele voorziening (Jeugdwet) vindt plaats aanvullend op wat iemand zelf kan bijdragen, en vormt samen met de inzet va...

Handreiking

'Blijven omzien naar elkaar': Wet maatschappelijke ondersteuning (Gemeente Terneuzen, 2016)

Het college van de gemeente Terneuzen wil iedereen de kans geven om mee te doen. In het sociaal domein staat dit doel voorop in de komende jaren. Om mee te kunnen doen is soms ...

Beleidsnota

Damster Zorgbalie Appingedam (Gemeente Appingedam, 2016)

De Damster Zorgbalie is gerealiseerd door middel van een krachtig samenwerkingsverband tussen de gemeente Appingedam en EZA  (stichting eerstelijnszorg Appingedam). Hierdo...

Folder

waardering

Regeling tijdelijke urgente zorg LVB (Gemeente Amsterdam, 2015)

In de eerste maanden van 2015 is de gemeente Amsterdam geconfronteerd met enkele tientallen jong volwassen Amsterdammers met een (licht) verstandelijk beperking die urgent een ...

Regeling

waardering

Gedragscode Beschermd Wonen Twente (Regio Twente, 2015)

De decentralisaties en transformaties leiden tot grote veranderingen in de wijze waarop zorg en ondersteuning worden georganiseerd.  Dat geldt ook voor beschermd wonen. In...

Beleidsnota

Amersfoort en de monitor sociaal domein (Gemeente Amersfoort, 2015)

De Gemeente Amersfoort doet mee aan de gemeentelijke monitor sociaal beleid  om zicht te krijgen op het effect van de veranderingen in het sociaal domein. Dit is nodi...

Projectbeschrijving

waardering

Regeling maatschappelijke ondersteuning 2016 (Gemeente Den Haag, 2015)

De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015 en het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2015-2016 zijn vastgesteld. In de verordening wordt op di...

Beleidsnota

Leidraad Burgerbetrokkenheid (Gemeente van de Toekomst, 2015)

Op welke manier kunnen inwoners van een gemeente hun stem laten horen over onderwerpen in het sociaal domein? Bijvoorbeeld via cliëntenraden Participatiewet en adviesraden...

Overig type, Persbericht / Nieuwsbericht

waardering

Transitieplan beschermd wonen (Gemeente Breda, 2015)

Per 1 januari 2015 is de Gemeente Breda als centrumgemeente voor de regio in het kader van de decentralisaties ook verantwoordelijk voor beschermd wonen. Het Loket Centraal Ont...

Beleidsnota

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 (Gemeente Alphen-Chaam, 2015)

De Wmo verplicht elke gemeente om jaarlijks onderzoek te verrichten onder de doelgroepen van de Wmo. Op een dergelijke manier kunnen gemeenten goed monitoren of de dienstverlen...

Onderzoek, Persbericht / Nieuwsbericht

Nijmegen eerste leverancier monitor sociaal domein (Gemeente Nijmegen, 2015)

De gemeente Nijmegen is de eerste gemeente die gegevens heeft aangeleverd voor de gemeentelijke monitor sociaal domein over het eerste kwartaal 2015. De gemeente werkt samen me...

Projectbeschrijving

Convenant Woonplaatsbeginsel Jeugd en Wmo (Gemeente Bunnik, Gemeente De Bilt, Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Gemeente Wijk bij Duurstede, Gemeente Zeist, 2015)

Vijf gemeenten in de regio Zuid Oost Nederland hebben in dit convenant gezamenlijke afspraken vastgelegd over de praktische consequenties van het toepassen van het woonplaatsbe...

Convenant

waardering

Nota eigen bijdrage Wmo 2016 (Gemeente Haarlemmermeer, 2015)

Met ingang van 1 januari 2015 is een aantal taken vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) overgeheveld. Deze over...

Beleidsnota

'Meer aandacht voor elkaar' (Gemeente Mook en Middelaar, 2015)

  Op grond van de Jeugdwet moet de gemeenteraad periodiek een beleidsplan vast stellen. Ook in de Wmo 2015 wordt gesteld dat de gemeenteraad met betrekking tot maatschapp...

Beleidsnota

3D beleidskader 2015-2016 'voor mekaar in Berkelland' (Gemeente Berkelland, 2015)

De gemeenteraad heeft vorig jaar de visienota 'Meedoen naar vermogen' vastgesteld. Op basis daarvan heeft het college een sporenplan gemaakt. In het coalitieakkoord staat aange...

Beleidsnota

Samenwerking bij de zorg voor psychiatrische patiënten in Utrecht Overvecht (Gemeente Utrecht, 2015)

In Overvecht is de afgelopen jaren geëxperimenteerd met nieuwe vormen van samenwerking tussen buurtteams, huisartsenpraktijken en andere medische partners. 'Krachtige basiszorg...

Beleidsnota

waardering

Voorbij de zure appel (Gemeente Oude IJsselstreek, 2015)

Met het invoeren van de twee regelingen Hulp Thuis en Steun Thuis maakt de gemeente Oude IJsselstreek ondersteuning in het huishouden toekomstbestendig. Ondersteuning blijft be...

Beleidsnota

Rotterdammers voor elkaar: Wmo-kader Rotterdam 2015 (Gemeente Rotterdam, 2015)

Met het Wmo-kader 2015 "Rotterdammers voor elkaar" beschrijft Rotterdam hoe de maatschappelijke ondersteuning in de stad vorm krijgt. De opgave voor de komende jaren is de krac...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1089 praktijkvoorbeelden beschikbaar