Model outputgerichte bekostiging

Organisatie:Regio West-Brabant-West
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Inkoop en bekostiging jeugdhulp
Type(s):Handreiking
Waardering:waardering (1 waardering)

 

De Regio West-Brabant-West (WBW) werkt voor alle Jeugdhulp met integrale resultaatstarieven. Deze resultaatstarieven vormen de eenheid van taal in de bekostiging. De aanbieders vertalen de tarieven naar een integraal zorgarrangement. Bij de totstandkoming van het model is samengewerkt met aanbieders, het NJI (Tom van Yperen) en Praktikon (Radboud Universiteit), waarbij steeds gezocht is naar bestaande wetenschappelijke inzichten, staande praktijk (geen extra administratieve lasten) en reeds ontwikkelde processen voor het meten van resultaat.


WBW heeft een systematiek van vier vragen ontwikkeld: (1) wat is er aan de hand, (2) welk resultaat willen we bereiken, (3) wat is daar voor nodig en (4) is het resultaat bereikt? In de eerste vraag 'wat is er aan de hand' speelt het gezinsplan een belangrijke rol. Het plan is gebaseerd op de zorgvraag van het gezin en vat alle benodigde zorg en ondersteuning voor een gezin samen. De niet vrij toegankelijke jeugdzorg in het gezinsplan heet een arrangement. Eén arrangement is gericht op één kind. Zo kunnen er in één gezinsplan evenzoveel arrangementen voorkomen als er jeugdigen zijn, niet meer.

 

Gezin en Jeugdprofessional stellen samen concrete doelen op waar de zorg en ondersteuning toe moet leiden.Vervolgens stuurt de Jeugdprofessional het gezinsplan naar de aanbieder die het gezin heeft gekozen op basis van de regionale website. Zodra de aanbieder het gezinsplan ontvangt, houdt de aanbieder een intake met het gezin en voert zo nodig diagnostiek uit. De zorgaanbieder geeft vervolgens aan welke van 4 intensiteiten van toepassingen is op het kind, welk zorgarrangement zij gaat aanbieden en wat de verwachte resultaten van de behandeling zijn. De zorgaanbieder is als hoofdaannemer hoofdverantwoordelijk voor de geleverde zorg van begin tot eind. De Jeugdprofessional toetst  of het aangeboden arrangement aansluit op de zorgvraag voor het gezin en of de verwachte resultaten voldoende zijn voor de jeugdige om duurzaam naar vermogen te functioneren. Indien dit het geval is, kan de zorgaanbieder starten met het verlenen van zorg. De hoofdaannemer factureert het tarief dat bij het arrangement behoort. Omdat er 9 cliëntprofielen zijn met 4 intensiteiten zijn er in totaal 36 tarieven die gelden voor alle jeugdhulpaanbieders. Het tarief voor het arrangement is gebaseerd op een gemiddelde prijs per cliënt voor het gehele traject.

 

 

 

Beschrijving

Voor de 'hoogcomplexe' jeugdhulp, ongeveer 10% van de cliënten, maakt WBW wel gebruik maakt van arrangemententaal en dezelfde manier van verwijzing als bij de meest voorkomende jeugdhulp. Het verschil zit in de tariefafspraken die met deze aanbieders worden afgesproken. Bij de specialistische aanbieder in de hoogcomplexe zorg respecteert WBW zo veel mogelijk het tarief dat door de aanbieder wordt geoffreerd op basis van een p*q-schatting (waarbij q het aantal kinderen is en niet het aantal bedden). Door deze aanpak borgt WBW de betaalbaarheid van hoog specialistisch aanbod waar slechts een beperkt aantal jeugdigen gebruik van maakt.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !