Jeugdhulp in Roerdalen

Bepalende factoren in beeld

 

Gemeente(n):Gemeente Roerdalen (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Jeugdhulp
Type(s):Beleidsnota
Waardering:waardering (4 waarderingen)

 

Met ingang van 2015 is het stelsel van de jeugdhulpverlening gedecentraliseerd naar de gemeenten. Hiermee is volgens het Rijk een einde gekomen aan een versnipperd systeem met meerdere toegangspoorten en vormen van bekostiging. De gemeente Roerdalen heeft de rol van lichte hulp en toegang naar specialistische hulp belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CjG), van waaruit de jeugd- en gezinswerkers de spil vormen van het nieuwe stelsel.
Naast het CjG kunnen zoals bekend ook huisartsen en andere medisch specialisten doorverwijzen naar tweedelijns specialistische jeugdhulp. In nauwe samenhang hiermee is het onderwijs vanaf 2014 verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van leerlingen (Wet Passend Onderwijs).
De eerste cijfers duiden op een meer dan evenredige omvang van jeugdhulp in Roerdalen in zijn algemeenheid (ruim 14%) en van de jeugd-GGZ in het bijzonder. Tegelijk ontvangt de gemeente Roerdalen, als gevolg van het nieuwe landelijke verdeelmodel, een afnemend (rijks)budget waardoor een fors financieel tekort is ontstaan.
In toenemende mate is er belangstelling voor kwalitatief onderzoek. Terwijl kwantitatief onderzoek zich richt op de omvang van een verschijnsel, gaat het bij kwalitatief onderzoek om het verkennen en beschrijven van een bepaald sociaal fenomeen in de volle breedte en diepte vanuit de beleving van de betrokkenen. De onderzoeker heeft contact met de complexe werkelijkheid, de alledaagse context. Kwalitatief onderzoek is geschikt om de sociale context van een fenomeen te bestuderen of om tot creatieve oplossingen van een bepaald probleem te komen. Beide vormen van onderzoek, cijfermatig en kwalitatief, kunnen elkaar aanvullen. Dit onderzoek geeft inzicht in de factoren die bepalend zijn bij het gebruik van jeugdhulp, niet in de mate waarin dat voorkomt.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !