Mobiliteitsbeleid

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Voor fietsers en een gezonde en bereikbare stad (Gemeente Amsterdam, 2017)

Het nieuwe Meerjarenplan Fiets is er voor fietsers én een gezonde en bereikbare stad. De 53 maatregelen richten zich op drie pijlers: comfortabel doorfietsen, gemakkelijk fiets...

Beleidsnota

Voortgangsrapportage programma verkeersveiligheid (Gemeente Utrecht, 2017)

  De voortgangsrapportage bevat in het tweede hoofdstuk informatie over de opgave en cijfers over het aantal verkeersongevallen, -slachtoffers en de ervaren veiligheidsbe...

Beleidsnota

Nota parkeernormen Auto (Gemeente Amsterdam, 2017)

In de Nota Parkeernormen Auto zijn de nieuwe parkeernormen voor auto's vastgesteld voor nieuwbouw en transformatieprojecten in de stad. De gemeente wil de stad bereikbaar...

Beleidsnota

Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2017-2020 (Gemeente Groningen, 2016)

  In dit Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer beschrijft de gemeente Groningen de investeringsagenda voor de periode 2017 - 2020. Het is een concreet uitvoeringspro...

Beleidsnota

Nota Parkeerbeleid Harlingen (Gemeente Harlingen, 2016)

In 2011 heeft de gemeenteraad van Harlingen de "Nota Parkeerbeleid Harlingen 2011" vastgesteld. Van de acties genoemd in dit plan zijn verreweg de meeste uitgevoerd. Alleen het...

Beleidsnota

Actieprogramma Verkeersveiligheid 2017-2019 (Gemeente Goeree-Overflakkee, 2016)

Verkeersongevallen veroorzaken dagelijks veel menselijk leed en grote materiële schade. De laatste jaren nemen het aantal doden en ernstige slachtoffers weer toe. De hogere cij...

Beleidsnota

Nota parkeernormering 2016 (Gemeente Ede, 2016)

  In deze nota is het geactualiseerde Edese parkeernormenbeleid vastgelegd. Het gaat daarbij om de parkeereis die gesteld wordt aan een bouwplan waarbij een verandering i...

Beleidsnota

Beleidskader fietsparkeren bij publieksvoorzieningen (Gemeente Almere, 2016)

Het groeiend gebruik van de fiets heeft de afgelopen jaren in de centra van Almere Stad en Almere Buiten geleid tot een grotere vraag naar fietsparkeervoorzieningen. En  t...

Beleidsnota

Actieplan Utrecht fietst 2015-2020 (Gemeente Utrecht, 2016)

Met het  Actieplan Utrecht fietst! gaat Utrecht de uitdaging aan een  wereldfietsstad te worden. Waarom eigenlijk? Die vraag  is niet moeilijk te beantwoorden. U...

Beleidsnota

Aantrekkelijk Nijkerk: Verkeersplan binnenstad (Gemeente Nijkerk, 2016)

Op 30 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Nijkerk besloten de uitgangspunten in het Visiedocument Aantrekkelijk Nijkerk vast te stellen voor het vervolgtraject in de binnensta...

Beleidsnota, Folder

waardering

Fiets(paden)plan 2017-2027 (Gemeente Eemsmond, 2016)

,,Eemsmond heeft als eerste kleine gemeente een Fietsplan. Dat gaat niet alleen over fietspaden, maar ook over lenen, oplaadplekken, verhuur en parkeren. De gemeente ziet in da...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 626 praktijkvoorbeelden beschikbaar