Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2016-2018

Duurzaamheidsnota, Convenant Duurzaam Bouwen en GDI

 

Gemeente(n):Gemeente Steenbergen (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Klimaat en energie
Type(s):Uitvoeringsprogramma

 

In  2012 heeft de gemeenteraad van Steenbergen de Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020 vastgesteld. In de nota is beschreven hoe de gemeente Steenbergen op een structurele en integrale manier werkt aan een leefbare samenleving waarin mensen in hun basisbehoeften kunnen voorzien, zonder dat de basisbehoeften van ttoekomstige generaties in het gedrang komen. In de Duurzaamheidsnota Steenbergen zijn de ambities voor 2020 vastgelegd, verdeeld over zeven duurzaamheidsthema's.

 

Om invulling te geven aan de ambities is tegelijk met de vaststelling van de Duurzaamheidsnota een werkprogramma voor 2012 en 2013 vastgesteld. Na afloop van dit eerste programma is een tweede werkprogramma (2014 -2015) vastgesteld. Aan de uitvoering van de twee werkprogramma's is de afgelopen periode door verschillende afdelingen binnen de ambtelijke organisatie gewerkt. Inmiddels is duurzaamheid breder verankerd in de gemeentelijke organisatie en heeft het gemeentebestuur (raad en/of college) in diverse documenten haar duurzaamheidsambities verdiept (Convenant Duurzaam Bouwen) en verbreed (GDI).

 

Bij de voorbereiding van het nieuwe Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid (2016-2018) is rekening gehouden met bovengenoemde uitgangspunten. Per thema uit de Nota
Duurzaamheid is in beeld gebracht:

  •  Wat de huidige stand van zaken is (uitvoering 2014-2015)
  •  Welke projecten en acties voortvloeien uit de ambities van de Duurzaamheidsnota
  •  Welke extra projecten en acties voorvloeien uit het Convenant Duurzaam Bouwen en de GDI-ambities van de raad/college voor wat betreft onderwerpen, die een overlap hebben met de thema's uit de Duurzaamheidsnota (de 'planet' onderwerpen).


Omdat de GDI breder van opzet is dan de oorspronkelijke Duurzaamheidsnota, is een extra duurzaamheidsthema toegevoegd (8. Sociale duurzaamheid) en is het thema
Duurzaam Ondernemen uitgebreid met duurzame mobiliteit. In de bijlage bij het Uitvoeringsprogramma is in afzonderlijke spreadsheets aangegeven wat het Uitvoeringsprogramma betekent t.a.v. het benodigde budget.

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !