Grondzaken en -beleid

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Praktijkcase inwinning BGT en BAG bemande vlucht (Gemeente Laarbeek, 2019)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dé gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en g...

Plan van aanpak

waardering

Nota grondprijzen 2018 gemeente Hattem (Gemeente Hattem, 2018)

De nota grondprijzen is een uitwerking van het grondprijsbeleid dat is vastgelegd in de Nota grondbeleid 2015-2018. Er wordt inzicht gegeven in de te hanteren grondprijzen in 2...

Beleidsnota

Nota grondprijzen 2018-2019 gemeente Alkmaar (Gemeente Alkmaar, 2018)

Deze nota geeft uitvoering aan de Nota Grondbeleid 2016 waarin de kaders van het grondbeleid zijn vastgelegd. De Nota Grondbeleid is door de raad op 4 februari 2016 vastgestel...

Beleidsnota

Koersen op waarden (Gemeente Eindhoven, 2017)

De gemeente Eindhoven wil het grondbeleid zodanig inzetten, dat Eindhoven de komende jaren stevig vooruitkomt op een viertal thema's: innovatie, duurzaamheid, economie/werkgele...

Beleidsnota

Beleidsnota Erven in beweging (Gemeente Raalte, 2017)

Het buitengebied van Raalte verandert. In de periode 2012 - 2030 komt naar verwachting ca 300.000m2 agrarische bebouwing vrij door bedrijfsbeëindiging van agrarische bedrijven....

Beleidsnota

Nota grondbeleid 2017 gemeente Uden (Gemeente Uden, 2017)

Allerlei ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch en ruimtelijk gebied hebben invloed op het grondbeleid van een gemeente. Om die zaken zo goed mogelijk op elkaar af te st...

Beleidsnota

Nota kostenverhaal 2017 gemeente Uden (Gemeente Uden, 2017)

Met deze Nota Kostenverhaal legt de gemeente Uden haar uitgangspunten vast, voor de manier waarop zij grondexploitatiekosten, waaronder bovenwijkse voorzieningen en plan- en pl...

Beleidsnota

Nota grondprijzen 2016 gemeente Hoogeveen (Gemeente Hoogeveen, 2016)

De voorliggende nota (verder aangehaald als nota grondprijzen) kent op hoofdlijnen de navolgende opbouw: In hoofdstuk 2 wordt als eerste het thans vigerende grondprijsbeleid ui...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1086 praktijkvoorbeelden beschikbaar