Gemeentelijke accountantscontrole sociaal domein 2016: Praktijkvoorbeelden

Organisatie:Programma i-Sociaal Domein
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:ISD - Informatievoorziening Sociaal Domein
Type(s):Overig type

 

Gemeenten hebben over het verslagjaar 2015 samen met hun accountants en de zorgaanbieders, geworsteld met het proces om een goedkeurende verklaring te verkrijgen - specifiek in het Sociaal Domein, waar gemeenten nieuwe verantwoordelijkheden en bijbehorende budgetten en kostenstromen hebben gekregen.
In 2016 zijn door alle individuele gemeenten, door samenwerkingsverbanden en door landelijke partijen verbeteringen doorgevoerd waardoor processen beter moeten gaan lopen. Het kennisniveau is aan alle kanten sterk toegenomen, waardoor de kansen voor het welslagen van de accountantscontrole voor 2016 duidelijk beter zijn. Dat is ook noodzakelijk: over 2015 is rond 50% van de gemeenten er niet in geslaagd een goedkeurende verklaring te verkrijgen. De landelijke politiek houdt hier een scherp oog op, en de Minister heeft aangedrongen op verbeterplannen. Tegelijkertijd geven alle partijen aan dat de transformatie niet gereed is. Hierdoor zal er een grote dynamiek blijven in het type afspraken tussen partijen, wat consequenties heeft voor de controle.

 

Het Programma i-Sociaal Domein heeft voor gemeenten de handreiking Stappenplan gemeentelijke controleaanpak 2016 opgesteld.  Aan de hand van dit stappenplan kunnen gemeenten hun Plan van Aanpak voor de financiële controle in het Sociaal Domein inrichten. Wat het programma niet kan, is een generieke aanpak beschrijven: gemeenten zijn te divers in hun lokale vereisten, beleid, inrichting en contractering om een generieke lijn voor een controleplan uit te kunnen zetten. Het stappenplan geeft slechts een aantal handvatten.

 

Beschrijving

Bij een aantal gemeenten bestaat de vraag naar meer tastbare invullingen van deze handvatten, en ook de vraag wanneer het 'goed genoeg' is.
Het Programma i-Sociaal Domein heeft een ronde langs de velden gedaan om voorbeelden op te halen van succes in het controleproces. Daarbij is vooral gekeken bij gemeenten die een goedkeurende verklaring over 2015 hebben ontvangen.

 

Dit document geeft de besproken voorbeelden weer, die bij een drietal gemeenten (of samenwerkingsverbanden) hebben bijgedragen aan een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2015. De drie gesproken partijen zijn:

  • Gemeente Terneuzen
  • Gemeente Tilburg (als gastheergemeente in de regio voor 9 gemeenten, inclusief Tilburg zelf)
  • Rijk van Nijmegen (als samenwerkingsverband, bestaand uit de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Wijchen).

 

Daarnaast zijn vier gemeenten en samenwerkingsverbanden (samen zo'n 30 gemeenten) gesproken die niet bij name genoemd zullen worden. In deze gesprekken kwamen concrete invullingen naar voren van adviezen uit de handreiking Stappenplan gemeentelijke controleaanpak 2016. Deze kunnen daarmee ook behulpzaam zijn voor lokale invullingen.

 

Conclusie: een succesvolle controle op de jaarrekening Sociaal Domein kan echt!. 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !