Beleidsplan sociaal domein gemeenten Brabantse Wal 2018 t/m 2021

Gemeente(n):Gemeente Bergen op Zoom (50.001 - 100.000), Gemeente Steenbergen (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Woensdrecht (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Gezondheidsbeleid, Onderzoeks- en ontwikkelagenda sociaal domein, Participatiewet, Passend onderwijs, Voor- en naschoolse voorzieningen, Wonen, begeleiding en zorg
Type(s):Beleidsnota

 

De decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 worden beschouwd als de grootste bestuurlijke verandering van de laatste decennia. De gemeenten op de Brabantse Wal (Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom) zijn in dit kader begonnen om zich de nieuwe opgaven eigen te maken en te komen tot nieuwe oplossingen en samenwerkingen binnen het sociaal domein.

Dit heeft in 2013 geleid tot de volgende visiedocumenten:
Nota sociaal domein 'Samen Leven, Samen Doen' gemeente Bergen op Zoom
Visiedocument transitie Sociaal Domein gemeenten Steenbergen en Woensdrecht


Deze documenten hebben de richting bepaald welke kant de gemeenten op willen met het sociaal domein. Inmiddels zijn we enkele járen verder en is het moment daar om de visies en het beleid tegen het lichtte houden en te bepalen hoe het ervoor staat en waar bijsturing nodig is. De drie colleges hebben besloten om de krachten te blijven bundelen en gezamenlijk uitvoering te geven aan de transformatieopgaven. Hiervoor zijn nadere samenwerkingsafspraken gemaakt. Deze richten zich op de transformatieopgave, maar ook op het gezamenlijk ontwikkelen van beleidszaken. De samenwerking kent geen juridische grondslag, maar gaat uit van het principe om zoveel mogelijk af te stemmen en informatie uítte wisselen met ruimte voor lokale initiatieven. In dit kader is het enerzijds een logische stap om te komen tot een herijking van het bestaande beleid binnen het sociaal domein en dit als drie gemeenten gezamenlijk te doen. Anderzijds lopen ook een aantal beleidsnota's af. Dit heeft geresulteerd in dit beleidsplan sociaal domein Brabantse Wal 2018 t/m 2021. 

Beschrijving

Dit beleidsplan sociaal domein beslaat de volgende beleidsterreinen:
Jeugd(hulp)
Wmo (inclusief maatschappelijke- en vrouwenopvang, Beschermd Wonen, vrijwilligerswerk en
mantelzorg)
Participatie (inclusief arbeidsmarkt)
(Passend) onderwijs en voorschoolse voorzieningen (WE)
Volksgezondheid (inclusief preventie en handhaving alcohol)
(Sociale) Veiligheid
Welzijnswerk en voorliggende voorzieningen
Wonen en zorg


Dit is een verbreding ten opzichte van de visies die in 2013 zijn opgesteld, die met name betrekking hadden op de 3 decentralisaties binnen het sociaal domein. De nadruk in dit 'nieuwe' beleidsplan wordt gelegd op de verbinding met en de samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen (integraal werken en ketensamenwerking). Tevens zal (indien mogelijk en/of noodzakelijk) een relatie worden gelegd met de fysieke leefomgeving, sport, mobiliteit, handhaving, openbare orde en veiligheid. 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !