Beleidvisie Externe Veiligheid gemeenten Hoeksche Waard

Gemeente(n):Gemeente Binnenmaas (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Cromstrijen (< 15.000 inwoners), Gemeente Korendijk (< 15.000 inwoners), Gemeente Oud-Beijerland (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Strijen (< 15.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Veiligheidsbeleid
Type(s):Visie

 

De gemeenten van de Hoeksche Waard (de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen), stellen gezamenlijk de basis op van de beleidsvisie externe veiligheid. In een latere fase wordt deze omgewerkt naar een (deel)visie voor elke gemeente en wordt deze vastgesteld door de betreffende Raad.
EV-beleid is niet alleen het signaleren en oplossen van afzonderlijke EV-knelpunten. Het gaat ook over de knelpunten in hun ruimtelijke omgeving en het maken van keuzes daarin. Niet alleen voor de huidige situatie, maar ook voor de toekomst. Het opstellen en gebruiken van een visie Externe Veiligheid is een middel om een samenhangend beeld van de toekomst te creëren. Het eindresultaat biedt houvast voor toekomstige situaties waarin EV een rol kan spelen. Maar ook het proces heeft waarde. Het is ook een middel om extra bestuurlijke aandacht te vragen voor EV-problematiek evenals het juiste netwerk op te bouwen.


De aanleiding voor deze beleidsvisie externe veiligheid wordt gevormd door het spanningsveld tussen de aanwezigheid van risicobronnen enerzijds, en de wens tot ruimtelijke onttwikkeling anderzijds. Het veronachtzamen van het eerstgenoemde kan ertoe leiden dat ruimtelijke functies in de gemeenten op een minder gewenste plek worden gerealiseerd. Om knelpunten te voorkomen is het van belang om hiervoor tijdig aandacht te vragen binnen de gemeentelijke organisatie.


  

Beschrijving

De beleidsvisie externe veiligheid is opgebouwd uit drie delen: een visiedocument, een basisdocument en een werkdocument.

Het eerste deel betreft de beleidsvisie die bestemd is voor het bestuur. Het tweede deel (het basisdocument) bevat de actuele stand van zaken met betrekking tot externe veiligheid en is van belang voor de vakinhoudelijke specialisten. In het derde deel wordt het werkprogramma voor de komende jaren gepresenteerd. Dit deel is gericht op de uitvoerende afdelingen binnen het ambtelijke apparaat.

 

Om een integrale aanpak van externe veiligheid te bevorderen is een goed functionerende gemeentelijke organisatie een vereiste. Hieraan wordt aandacht besteed in het hoofdstuk over risicocommunicatie. Het basisdocument wordt afgesloten met een overzicht van de actiepunten die in de voorgaande hoofdstukken aan het licht zijn gekomen. Daarnaast is aandacht besteed aan de beschikbare instrumenten om het externe veiligheidsbeleid uit te voeren.
Het laatste deel betreft het werkprogramma. Daarmee zijn de actiepunten uit het basisdocument opgenomen in een groter kader van provinciaal EV beleid. Het werkprogramma geeft snel inzicht in de doelstellingen, wie de zaken uitvoert, wanneer dat gebeurt, de benodigde capaciteit en de eventuele, beschikbare subsidies. 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !